วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559

มาตรา 9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์

มาตรา 9 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลคอมพิวเตอร์ ผู้ใดทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น